Địa chỉ: Xă Kon Chięng, Mang Yang
Liên hệ trực tiếp:

Trường MG Kon Chiêng

Xă Kon Chięng, Mang Yang