Địa chỉ: Xă Kon Chięng, Mang Yang

Phụ huynh trường mẫu giáo Kon Chiêng đang giúp nhà trường xây dựng thư viện thân thiện dựa vào cộng đồng