Địa chỉ: Xă Kon Chięng, Mang Yang

TRƯỜNG MẪU GIÁO KON CHIÊNG TỔ CHỨC NGÀY HỘI ĐỌC SÁCH- NĂM HỌC 2021-2022