Địa chỉ: Xă Kon Chięng, Mang Yang

Bé tham quan Bảo tàng Thiên nhiên - Cơ sở Trung Yên - 6/2017